🌹امام صادق علیه السلام:
از جمله گناهانی که فضا را تیره و تار می سازد نافرمانی پدر و مادر است.