اینجا نظرات بدون تایید ثبت میشود!

از گمان دورى کنید؛ زیرا گمان دروغترین سخن است. (در پى شنیدن سخنان مردم و تجسس آنان نباشید).

با متانت و محبت سخن بگویید.

هر آن کس که از سستى اطاعت کند،

زیباترین مخلوقات خدا کدام است؟

هنر آشپزی همسر

مسافرت خود را با صدقه دادن آغاز کنو هرگاه خواستى بیرون برو ؛زیرا با صدقه دادن سلامت سفرت را مى خرى .

دل نوجوان مانند زمین آماده است که هر بذرى در آن افشانده شود، مى پذیرد

به فرزندان خود احترام کنید و با آداب و روش پسندیده با آن‌ها معاشرت نمایید.

هیچ خانه ای نیست که در آن دخترانی باشد مگر

فرزندان خود را بر سه خصلت تربیت کنید: دوست داشتن پیامبرتان، دوست داشتن اهل بیت او، قرآن خواندن.