اینجا نظرات بدون تایید ثبت میشود!

💌از یکدیگر گذشت کنید، تا کینه‏ هاى میان شما از بین برود.

💌إنَّ أَولَى النّاسِ بِاللّه وَ بِرَسولِهِ مَن بَدا بِالسَّلامِ.

💌إنَّ أَولَى النّاسِ بِاللّه وَ بِرَسولِهِ مَن بَدا بِالسَّلامِ

💌خانه ‏اى که کودک در آن نباشد ، برکت ندارد

💌براى کودک ، هیچ شیرى بهتر از شیر مادرش نیست

💌شیرخوارى ، ۲۱ ماه است . پس هر چه کم شود ، ظلم بر کودک است

💌بازى گوشى کودک در خردسالى اش مایه فزونى عقل در بزرگسالى اوست.

💌پسران نعمتند و دختران حسنه،و خداوند از نعمت ها بازخواست می کند و برای حسنات پاداش می دهد.

💌این دخترانند که دلسوز و مددکار و بابرکـتند.

💌دختران را بد ندانید؛ زیرا آنهامونس های گرانبهایی هستند.